ข้อมูล eBook

ชื่อ: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

หนังสือที่จะช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย Visual Basic.NET ได้ด้วยวิธีง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับแนวคิดเชิงวัตถุ เรียนรู้การวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การตีความเชิงวัตถุ การกำหนดความรับผิดชอบของคลาสและพฤติกรรมของคลาส อีเวนต์และดีลีเกต การสืบทอดคุณสมบัติของคลาสและการใช้งานอินเตอร์เฟซ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ท้ายบทแต่ละบทยังได้ทำบทสรุปไว้โดยชัดเจน และมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-26 01:00
2021-02-26 01:00
2021-01-23 00:08