ข้อมูล eBook

ชื่อ: เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง

ผู้แต่ง: สมิต สัชฌุกร,ภรณี วินิจฉัยกุล

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 3

เนื้อหา